VOGUE CHINA Shu Pei in Love Your Skin, Love Your Earth by Regan Cameron. Ida Wang, Katie Mossman, January 2011, www.imageamplified.com, Image Amplified (7)_thumb